ลิงค์เพื่อนบ้าน

  สังคมออนไลน์
  

 
 
บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำกัด

                                                                                                                              

   บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำกัด Interphonic (Thailand) Co.,Ltd.

 

              ก่อตั้งเมื่อปี 2533 โดยนายสุนันท์ ปุญญเจริญสิน  และ นาย ชาญ สุดสิ้น   ภายใต้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจ ค้นคว้า วิจัย ผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า integrate และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบแผงวงจร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

      โดยในเริ่มแรกได้ผลิตเครื่องรับโทรศัพท์เป็นผลงานชิ้นแรกที่วิจัยสำเร็จ    สามารถผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการวิจัยประมาณ 2 ปี ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และ     งานสร้างแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก   ต่อมาปี 2534 ทีมงานของบริษัท  ได้เริ่มร่วมวิจัยตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด  32 สายนอก 400 สายใน (ระบบ Analog) ซึ่งงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงในประมาณปี 2536 ได้รับการทดสอบ การใช้งานจริง อีกประมาณ 1 ปี   จึงสามารถผลิตออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และมีการเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท หลังจากนั้นบริษัทได้เล็งเห็นว่าในอนาคตระบบการสื่อสารต่าง ๆ จะถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบ Digital    ดังนั้น  โครงการพัฒนาตู้สาขาระบบ Digital  จึงเกิดขึ้น  โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเริ่มดำเนินการในปี 2537  โดยใช้เวลาพัฒนาประมาณ 2 ปี  จึงแล้วเสร็จ  หลังจากนั้นจึงได้ทำการติดตั้งในลักษณะที่เรียกว่าการทดสอบจริง จึงใช้เวลาอีกกว่า 2 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้น  ซึ่งเป็นระบบตู้สาขาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

           ต่อมาในปี 2539 หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการผลิตและจำหน่ายตู้สาขา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 5,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาทในเวลาต่อมา

           ในปี 2548 บริษัทมีแนวคิดที่จะประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจการรับเหมาทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาตร์ ซึ่งได้ทำการวิจัยจากทีมงานวิจัยของบริษัท จนสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา 1 ปี จึงได้เริ่มทำการเสนอ และประมูลโครงการได้เป็นแห่งแรกให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ (ดอนหอยหลอด) ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงเสร็จสิ้นโครงการ 

       ในปี 2551 บริษัทจึงได้ประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติมอีกด้านนึง ได้แก่ ธุรกิจผลิตชุดฝึกอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการศึกษา และกรมอาชีวะ ซึ่งเป็นการนำเอาประโยชน์จากธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรูปแบบของธุรกิจใหม่ เป็นการทำ concentric diversification  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการควบคู่ไปกับธุรกิจหลักในปัจจุบัน 

    ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลยุทธและแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นไปในส่วนงานของภาคการประมูลให้กับ หน่วยงานราชการ คือ การผลิตชุดฝึกอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการศึกษา และ กรมอาชีวะ รวมถึงการรับเหมาทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาตร์ให้กับหน่วยงานส่วนราชการตามจังหวัดต่างๆ  นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Integrate รวมทั้งการรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE